SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2022” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2022”

W dniach 21 – 22 kwietnia 2022 roku w Niepołomicach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencji Naukowo-Techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2022”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem Dróg Miasta Krakowa. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski; Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,  Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej,  Mariusz Urbański – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (Politechnika Krakowska, EKKOM Sp. z o.o.), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska).

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Mosty, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Piotr Buczek, Robert Jakubiak, Anna Karpierz, Halina Rogowska i Robert Szota.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

1. Realizacja inwestycji drogowych w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane.

2. Projektowanie, budowa, eksploatacja dróg i ulic również jako elementu miejskiej przestrzeni publicznej.

3. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.

4. Nowoczesne technologie we wzmocnieniach podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej.

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem.

6. Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów.

7. Ochrona środowiska w drogownictwie.

8. Znaczenie BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową.

9. Nowoczesne metody zbierania i przetwarzania danych.

Konferencja zgromadziła 106 osób. Uczestnicy konferencji to m.in. przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

Adam Twardowski – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Józefa Majerczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Wiceprezes ds. drogownictwa Oddziału SITK RP w Krakowie. Podczas otwarcia odbyło się również bardzo miłe wydarzenie, gdyż Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie obchodziła swój jubileusz 20 lecia jej istnienia. Wraz z życzeniami wręczono okolicznościowy list gratulacyjny oraz kosz róż Przewodniczącemu Rady MOIIB Mirosławowi Boryczko.

Artykuły i prezentacje przygotowane na konferencję zostały opublikowane w wydawnictwie książkowym (150 stron) zawierającym 2 artykuły oraz 6 prezentacji i zostały przekazane uczestnikom konferencji. Obrady konferencji toczyły się w pięciu sesjach, wygłoszono 24 referaty.

Sesja I:

Jan Styliński – Prezes Zarządu – Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze rynku budowlanego w Polsce – sytuacja obecna i przewidywania

Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa - Aktualne wyzwania stawiane przed budownictwem w 2022 roku

Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Ustawa Prawo Budowlane w świetle ostatnich zmian

dr hab. inż., prof. PK Janusz Bohatkiewicz – Politechnika Krakowska – Wybrane problemy ochrony środowiska w rozwiązaniach obiektów inżynierskich

Robert Jakubiak – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji – GDDKiA Oddział Kraków - Najważniejsze inwestycje na sieci dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego

Sesja II:

dr inż. Krzysztof Błażejowski – Dyrektor Biura Badań i Rozwoju – Orlen Asfalt Sp. z o.o. - Nowe konstrukcje nawierzchni dróg samorządowych, optymalizowane środowiskowo

Agnieszka Kędzierska – Koordynator w Biurze Dyrektora ds. Projektów i Rozwoju – LOTOS Asfalt Sp. z o.o. – Nowoczesne asfalty do budowy i utrzymania dróg

Piotr Kijowski – Stowarzyszenie Producentów Cementu – Nawierzchnie betonowe w Polsce - 25 lat doświadczeń

Grzegorz Musiał – Doradca Techniczno-Handlowy – Griltex Polska Sp. z o.o. - Nowoczesne geokompozyty w obszarze infrastruktury drogowej

Jarosław Schabowski – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. BRD i Rozwoju Kompozytów - Alumast S.A. – Era kompozytów w drogownictwie

Marcin Dziewa – Technical Sales Advisor – MMR GROUP POLSKA Sp. z o.o. – Bezpieczeństwo – zintegrowana nawierzchnia torowo drogowa. System VELOGLEIS

Sesja III

Dominik Małasiewicz – Chief New Business Development Projects Manager – Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. - Stąpaj po stabilnym gruncie, czyli jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego

dr inż. Remigiusz Duszyński – Menedżer ds. Rozwoju Tensar Polska – Tensar Polska Sp. z o.o. – Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie drogowe w trudnych warunkach geotechnicznych

Piotr Urbanowicz – Prezes Zarządu – Liadur Sp. z o.o. - Projektowanie, budowa i eksploatacja ekranów akustycznych

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska - Odwodnienie dróg -  wybrane problemy przygotowywanych wzorców i standardów

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska, Promost Consulting Rzeszów - Polskie tunele drogowe: przegląd konstrukcji i technologii

Karina Sitkiewicz – INBI Sp. z o.o. - Gwarancja ubezpieczeniowa a ubezpieczenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej

Sesja IV

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, Jan Pochopień – Politechnika Krakowska – Analiza SWOT zastosowania złącza polimerowego jako podatnego zespolenia w konstrukcjach mostowych

Mariusz Gorczowski – Kierownik Zespołu BIM – Sweco Polska Sp. z o.o. – Zmiany mentalne w nowoczesnym projektowaniu na przykładzie projektu wielobranżowego Obwodnicy Zatora

dr hab. inż. prof. PK Mariusz Kieć, dr hab. inż. Tomasz Kamiński – Politechnika Krakowska, ITS Politechnika Warszawska - Wpływ znaków zmiennej treści na zachowanie kierujących

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr hab. prof. UJ Antoni Wontorczyk – Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński - Niestandardowe oznakowanie jako środek poprawy sprawności i bezpieczeństwa ruchu – doświadczenia krajowe

Sesja V

Stanisław Dobranowski – Generalny Projektant – Sweco Polska Sp. z o.o. – Obwodnice w krajobrazie miejscowości

Krzysztof Migdał – Członek Zarządu – Inżynier Kontraktu – Trasa Łagiewnicka S.A. - Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka – rozwiązania wariantowe III obwodnicy miasta Krakowa

Wojciech Tabaszewski – Wydział Ochrony Środowiska – GDDKiA Oddział Kraków – Zagadnienie archeologii i ochrona zabytków jako element przygotowania i realizacji inwestycji

Konferencji była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalno-prawne związane z realizacją zadań inżynierskich.

Podsumowanie zagadnień wygłoszonych w trakcie referatów oraz efektów dyskusji na konferencji „NOVDROG”

W trakcie Konferencji poruszono wiele zagadnień zarówno naukowo-badawczych jak i praktycznych, a efekty wynikające z tych obrad można przedstawić w następujących grupach tematycznych:

  1. Powinniśmy dążyć do zmiany schematycznego myślenia i stosować nowe technologie, nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz wdrażać wyniki prac badawczych na większą skalę.
  2. Wdrożenie rozwiązań prawnych, w tym zmiany w systemie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w umowach o roboty budowlane w inwestycjach publicznych, dążących do stabilizacji rynku budowlanego w obliczu znacznych zmian cen materiałów budowlanych czy usług wobec nieprzewidywalnej sytuacji militarnej w Ukrainie.
  3. W zakresie BRD zwiększyć nacisk na funkcje społeczne drogi oraz najnowsze technologie mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa chronionych i nie chronionych uczestników ruchu drogowego, w tym kompozytów zamiast sztywnych materiałów.
  4. Zwiększenie świadomości w środowisku zarówno projektantów jak i wykonawców a także inwestorów w zakresie stosowania technologii BIM i jej praktycznego zastosowania.
  5. Należy dążyć do poszukiwania nowych technologii i nowych materiałów ekologicznych.
  6. Zasadne jest kontynuowanie cyklicznych konferencji NOVDROG.

Dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym.

Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych jak również do odnowienia kontaktów i wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymianę doświadczeń.

Konferencji zgromadziła 10 Partnerów.

Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy LOTOS Alfalt Sp. z o.o., MMR GROUP POLSKA Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o. o.

Pozostali Partnerzy konferencji to ALUMAST S.A., GRILTEX POLSKA Sp. z o.o., INBI Sp. z o. o.,

LIADUR Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A..

Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Podczas konferencji Organizatorzy ogłosili konkurs na najciekawsze wystąpienie spośród wszystkich uczestników konferencji. Na zakończenie konferencji Kapituła konkursu ogłosiła zdecydowanego zwycięzcę, a został nim Jarosław Schabowski z Alumast S.A., za prezentację „Era kompozytów w drogownictwie” otrzymując nagrodę, roczną prenumeratę czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą kolację koleżeńską w sali bankietowej, a w drugim dniu wycieczkę techniczną.

Po zakończeniu V sesji uczestnicy Konferencji udali się na wycieczkę techniczną, której celem było zapoznanie się z inwestycjami zrealizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice. Miasto Niepołomice i jego okolice stanowią w dużej mierze „sypialnię” dla Krakowa. Dlatego Włodarze miasta postanowili podjąć działania zmierzające do ograniczenia przejazdów samochodami osobowymi na trasie Niepołomice i okolice – Kraków poprzez realizację Parkingów typu P&R. Uczestnicy wycieczki zobaczyli tego typu parkingi-dwa w Podłężu i jeden w Woli Batorskiej. Parkingi w Podłężu zostały zlokalizowane po obu stronach stacji kolejowej natomiast parking w Woli Batorskiej w sąsiedztwie szkoły-gdzie ulokowano stanowiska typu K&R dla rodziców przywożących dzieci do szkoły. Parkingi w Podłężu zostały wyposażone w stanowiska dla samochodów osobowych, motocykli oraz rowerów. Stanowiska dla rowerów zorganizowano pod zadaszeniem. Parking w Podłężu posiada również stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych. Zadbano także o miejsca wypoczynku i oczekiwania na przyjazd autobusu miejskiego otaczając je małą architekturą i zielenią. Parkingi te stanowią również miejsce spotkań mieszkańców. Parkingi są monitorowane. Władze miasta dążą również do aktywizacji podróży rowerowych lub na hulajnodze w odległościach do 4-5 km z miejsca zamieszkania do parkingu-dlatego zadbano o organizację miejsc postojowych dla rowerów.

W Podłężu mieli możliwość zażycia spaceru po oddanym do użytku  pod koniec ubiegłego roku ciągu pieszo – jezdnym o charakterze rynku, który prowadzi do stacji kolejowej i jest otoczony lokalną zabudową. Nawierzchnia została wykonana w kostki brukowej w podstawowym kolorze szarym z kolorowymi pasami w różnym układzie – co stanowi ciekawy efekt kolorystyczny. Wzdłuż ogrodzeń zostały ulokowane podniesione rabaty z nasadzeniami roślin. Mieszkańcy pokazali swoją akceptację tego pomysłu architektonicznego poprzez dostosowanie swoich ogrodzeń do charakteru tej ulicy.

Do oglądanych nowych inwestycji P&R uczestnicy dojechali nowym ciągiem drogowym stanowiącym połączenie Niepołomic z nowym węzłem autostradowym zrealizowanym przez GDDKiA.

Opracowali:

Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Anna Reszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

Część techniczna – Halina Rogowska – Członek Komitetu Organizacyjnego

Zdjęcia: Halina Rogowska, Janusz Różycki

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.