Konkurs na projekt zagospodarowania działki siedziby Oddziału SITK RP w Krakowie

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania działki siedziby Oddziału SITK RP w Krakowie.

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych, którzy mają ciekawe pomysły i chcą wziąć udział w konkursie.

Zadanie konkursowe

Wykonanie koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu działki zabudowanej o powierzchni 297m2 przy siedzibie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie ul. Siostrzana 11. Zaproponowanie kompleksowego rozwiązania, łącznie z wymianą ogrodzenia, bramy wjazdowej, doborem roślin i małej architektury ogrodowej. Projekt ma być funkcjonalny, powinien obejmować przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową i miejsca parkingowe.

NAGRODA PIENIĘŻNA ZA NAJLEPSZY PROJEKT: 1500 zł.

Termin nadsyłania prac: do 10 czerwca 2019 roku

Adres przyjmowania prac: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, ul. Siostrzana 11, w godzinach pracy biura:

8.00 – 18.00 poniedziałki, 8.00 – 16.00 wtorki, środy, czwartki, piątki

Zgłoszone do konkursu prace powinny być podpisane hasłem, należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym hasłem i zawierającą wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

Zgłoszone do konkursu prace zgodnie z Regulaminem będą ocenione przez Komisję Konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody zwycięscy za najciekawszy projekt nastąpi podczas Uroczystości Święta Oddziału, która planowana jest w dniu 15.06.2019 roku.

Regulamin:

  1. W  konkursie  mogą  wziąć udział wszyscy chętni.
  2. W przypadku zgłoszenia Zespołu prosimy wskazać 1 osobę do reprezentacji i kontaktów .
  3. Projekt powinien być wykonany samodzielnie przez Uczestnika konkursu i podpisany hasłem.
  4. Projekt powinien zawierać opis, rysunki, ewentualnie wizualizacje.
  5. Organizatorzy udostępnią mapę terenu w formacie PDF oraz DXF i zdjęcia otoczenia siedziby Oddziału. Należy przeprowadzić wizję w terenie.
  6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby konkursu  zgodnie z Ustawą  o Ochronie  Danych  Osobowych; udziela  Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz  bez  ograniczeń  terytorialnych z przekazanego projektu na wszystkich polach eksploatacji (a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi  technikami,  w tym  przede  wszystkim  techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera).


Powiazane tresci