Sprawozdanie z XV Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”


na-strone

W dniach 30 listopada ÷ 02 grudnia 2016 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się piętnasta – jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Józef Pilch – Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego; Mirosław Pawłowski – Prezes Zarządu PKP S.A.; Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC; Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior; Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska, SITK O/Kraków), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska, SITK O/Kraków), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska, SITK O/Kraków), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska), dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Patronatem Medialnym Konferencji byli:, Kurier Kolejowy, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego oraz Transport Miejski i Regionalny.

 

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

 • Przewodnicząca : Józefa MAJERCZAK
 • Sekretarz organizacyjny: Janina Mrowińska
 • Członkowie: Marek Błeszyński, Anna Bujak, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Zbigniew Marzec, Sergiusz Lisowski, Karol Nędza, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała najważniejsze zagadnienia:

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
 2. Podsumowanie perspektywy 2007 – 2013 i stan zaawansowania prac perspektywy 2014 – 2020.
 3. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
 4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych.
 5. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (asset management).

Konferencja zgromadziła około 480 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Finlandii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC;
 • Ireneusz Merchel Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • Cecylia Lachor – Członek Zarządu PKP S.A.;
 • Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Dyrektor ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego;
 • Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
 • Lidia Żakowska – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie.

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych:

 1. SESJA JUBILEUSZOWA
 2. KIEROWANIE I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM
 3. NAWIERZCHNIA I PODTORZE
 4. DROGA KOLEJOWA – diagnostyka
 5. INFRASTRUKTURA TRANOSPORTU SZYNOWEGO I ZARZĄDZANIE
 6. TRANSPORT SZYNOWY

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w dwóch zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK w Krakowie: nr 2 (109)/2016 (273 strony) Część I Droga Kolejowa zawierający 18 artykułów recenzowanych oraz nr 3 (110)/2016 (405 stron) Część II Transport szynowy, Sterowanie ruchem kolejowym, zawierający 13 artykułów recenzowanych oraz 6 artykułów nierecenzowanych i 6 prezentacji.

Artykuły drukowane w Części I DROGA KOLEJOWA

ARTYKUŁY RECENZOWANE

 • Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła: Wykorzystanie modeli analitycznych w ocenie stateczności toru kolejowego
 • Roman Bogacz: Dynamiczne odziaływanie układów koło-szyna i pojazd szynowy- tor z uwzględnieniem zaawansowanych modeli tarcia
 • Włodzimierz Czyczuła, Łukasz Chudyba: Sprawdzenie zgodności z wymaganiami TSI Infrastruktura konstrukcji nawierzchni kolejowej – model i przykład obliczeniowy
 • Adam Dąbrowski, Grzegorz Stencel: Rodzaje nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych i ich wprowadzanie do obrotu
 • Lucjan Janas: Mosty kolejowe jako źródła hałasu– wybrane przykłady
 • Maciej Jamka, Sergiusz Lisowski: Pomiary przemieszczeń szyn w strefie centralnej toru bezstykowego
 • Zbigniew Kędra: Metody pomiaru i analizy nierówności pionowych toru
 • Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech Oleksiewicz: Terminologia i systematyka elementów składowych w nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej
 • Marek Nowak, Igor Lyasota: Emisja akustyczna w zastosowaniu do badania stalowego mostu kolejowego z uszkodzeniami
 • Elżbieta Pilecka, Damian Rypel: Analiza stateczności wiaduktu kolejowego na planowanej linii nr 622 Podłęże-Szczyrzyc w aspekcie zagrożenia osuwiskowego
 • Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski: Stosowanie równoważnych konstrukcji wzmocnień górnej strefy podtorza
 • Juliusz Sołkowski: Maty podtłuczniowe i sprężyste podpory podkładów – analiza przepisów i doświadczeń europejskich oraz propozycja dla kolei polskich
 • Juliusz Sołkowski, Dariusz Kudła: Analiza niejednorodności mechanicznych nawierzchni i podtorza w obrębie obiektu mostowego
 • Tadeusz Tatara, Barbara Kożuch: Analiza propagacji drgań wywołanych przejazdami pociągów z zastosowaniem FFT i STFT
 • Małgorzata Urbanek, Włodzimierz Czyczuła: Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń w szynach kolejowych o różnych przekrojach poprzecznych
 • Andrzej Uznański: Niwelacja RTN w odniesieniu do nowego modelu quasi-geoidypl-geoid-2011
 • Andrzej Uznański: Pozycjonowanie RTN w odniesieniu do różnych sieci stacji referencyjnych w Polsce
 • Wojciech Wieczorek: Wpływ ugięcia przęseł mostu kolejowego z korytem balastowym na naprężenia w szynach

Artykuły drukowane w Części II TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM,

ARTYKUŁY RECENZOWANE

 • Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Sabina Puławska-Obiedowska: Konkurencyjność podsystemu Kolei Aglomeracyjnej na przykładzie połączenia Kraków – Wieliczka
 • Juliusz Engelhardt: Podstawy metodyczne komparatywnej analizy efektywności ekonomicznej zakupów taboru kolejowego
 • Magdalena Garlikowska, Krzysztof Ochociński, Piotr Gondek: Bezpieczeństwo pasażerów na dworcach kolejowych w Polsce
 • Igor Gisterek: Propozycje unowocześnień w infrastrukturze tramwajowej we Wrocławiu
 • Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Dariusz Szczepiński, Jerzy Zariczny: Znaczenie analiz ruchowych w procesie optymalizowania zakresu infrastrukturalnych inwestycji kolejowych
 • Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny: Analiza i ocena zdolności przepustowej linii kolejowej o zróżnicowanej strukturze ruchu
 • Przemysław Grabias: Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiego
 • Andrzej Kochan, Paweł Wontorski: Automatyzacja procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • Marek Pawlik: Bezpieczeństwo wdrażania nowych technologii w transporcie szynowym
 • Marek Salamak, Marcin Januszka, Tomasz Płaszczyk: Technologia BIM+AR w zarządzaniu infrastrukturą kolejową
 • Kazimierz Towpik: Największe europejskie budowle infrastruktury transportu kolejowego przełomu XX i XXI wieku oraz badanie oddziaływań dużych prędkości na obiekty inżynieryjne
 • Karol Trzoński, Aleksander Ostenda: Koleje dużych prędkości, aspekty techniczne i społeczne, przykład Hyperloop One
 • Wiesław Zabłocki, Magdalena Kycko: Problem ryzyka w inwestycjach systemów srk

CZĘŚĆ II – REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI

 • Alicja Gach: Korzyści certyfikacji podsystemów strukturalnych INF, ENE, Sterowanie-urządzenia przytorowe z wykorzystaniem procedury oceny zgodności według modułu SH1 w porównaniu z modułem SG
 • Magdalena Gawron – Łapuszek, Karol Trzoński: Wpływ prawa zamówień publicznych i inwestycji na ograniczenie ilości nietypowych form zatrudnienia
 • Kamil Jóźwik, Marek Wilga: Wybrane wskazania polskiej kolejowej sygnalizacji świetlnej a bezpieczeństwo ruchu
 • Marek Kałas, Radosław Burak-Romanowski: Elektryczne aspekty 15-letniego funkcjonowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Krzysztof Królikowski, Jerzy Hydzik: Wskazanie niespójności obowiązujących przepisów, instrukcji i innych aktów prawnych, które powodują brak uzyskania jednolitości wykonawstwa projektowego i realizacji robót budowlanych, a w efekcie skutków eksploatacyjnych i utrzymaniowych infrastruktury kolejowej
 • Adam Wielądek: Historia i przyszłość kolei w Polsce

PREZENTACJE

 • Marek Białek: Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności – wczoraj i dziś
 • Rafał Frączek: 15 lat PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A. w branży drogowej
 • Zbigniew Szafrański: Uproszczony system sygnalizacji prędkościowej dla sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Joanna Włodkowska: Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym oraz technologie łączności – nowe technologie, nowe wyzwania
 • Wojciech Zemła: Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie dróg i obiektów kolejowych
 • Kazimierz Kłosek, Karol Trzoński: 110 rocznica urodzin Prof. dr inż. Antoniego Rosikonia, Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej

Tegoroczne otwarcie konferencji miało wyjątkowo uroczysty charakter, spowodowane było to jubileuszem 15-lecia konferencji, ale jednocześnie swoje jubileusze obchodziły firmy, które każdego roku biorą czynny udział w sesjach zarówno merytorycznych, jak i technicznych konferencji, a były nimi firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o., PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Tines S.A, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z.o.o.

Z okazji jubileuszu pani Przewodnicząca Józefa Majerczak przedstawiła prezentację podsumowującą dorobek i osiągnięcia dotychczasowych konferencji. Bardzo miłym akcentem otwarcia konferencji było uhonorowanie ministra Adama Wielądka z okazji jego jubileuszu urodzin, powiązane z wystąpieniem i wygłoszeniem przez niego niezwykle ciekawego referatu o historii i przyszłości kolei w Polsce.

W pierwszej sesji Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawił Krajowy Program Kolejowy dla rozwoju Polski do roku 2023, a także omówił działania przygotowujące do perspektywy 2020 – 2027, natomiast Członek Zarządu Spółki podsumował perspektywę z lat 2007-2013. Rok 2016 to 90-ta rocznica powołania PKP, w związku z czym Członek Zarządu PKP S.A. przypomniała największe osiągnięcia w niemal stuletniej historii firmy, a także przedstawione zostały kierunki strategiczne dla Grupy PKP w najbliższej przyszłości.

Jako, że rok XV konferencji był jednocześnie jubileuszem 15-lecia spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zabrakło wystąpień przedstawicieli biur wchodzących w jej skład i tak swoją reprezentację miały Biuro Energetyki, gdzie podczas wystąpienia omówiono aspekty elektryczne narodowego zarządcy sieci linii kolejowych w kontekście 15-letniego funkcjonowania. Nie zabrakło również podsumowania i nakreślenia planów rozwojowych tak ważnej dziedziny jaką jest sterowanie ruchem kolejowym, przedstawiciele Biura Automatyki i Telekomunikacji omówili tradycyjne oraz przybliżyli nowe technologie, a także nakreślili wyzwania dotyczące kierowania i sterowania ruchem kolejowym wraz z technologiami łączności. Przedstawiciel Biura Dróg Kolejowych, reprezentując branżę drogową mówił o oczekiwaniach, realiach oraz wyzwaniach wobec infrastruktury drogowej, poruszone zostały kwestie diagnostyki oraz aspekty legislacyjne, a także finansowe.

W dalszej części konferencji spory udział w wystąpieniach mieli przedstawiciele nauki i branż zajmujący się nawierzchnią kolejową, dyskusje dotyczyły zagadnień dynamiki toru, oddziaływań koło -szyna, pojazd szynowy –tor, typów nawierzchni kolejowych  oraz poruszano tematy związane z wibroizolacją.

Liczną reprezentację miały referaty dotyczące szeroko rozumianej diagnostyki, poruszano zagadnienia pomiarów i analiz nierówności pionowych toru, przemieszczeń szyn, omawiano zagadnienia związane z diagnostyką uszkodzeń stalowych mostów.

Ważne zagadnienia poruszał przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, który mówił o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie dróg i obiektów kolejowych.

W poszczególnych sesjach sporo uwagi poświęcono perspektywom rozwoju regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim oraz pomorskim. Podnoszono także kwestie uwarunkowań ekonomicznych, związanych z utrzymaniem, zarządzeniem, unowocześnianiem i finansowaniem infrastruktury oraz taboru. Ciekawy referat zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Śląskiej prezentując nową technologię (BIM) związaną z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Tak jak w latach poprzednich dyskutowano na temat stanu infrastruktury transportu szynowego i aktualnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania.

Ożywione dyskusje prowadzono także jak co roku w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, że problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie szynowym.

Konferencja zgromadziła 23 sponsorów, w tym 1 generalny, 3 Złotych, 9 Oficjalnych oraz 10 Sponsorów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

GENERALNY SPONSOR KONFERENCJI:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.

ZłOCI SPONSORZY KONFERENCJI:

 • TINES S.A
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.
 • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI:

 • Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.
 • Vossloh Skamo Sp. z o.o.
 • Profilbeton Polska Sp. z o.o.
 • Bentley Systems International Limited
 • Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.
 • Radosław Grunwald Cover
 • B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH
 • PIPELIFE POLSKA S.A.
 • Firma Towowo-Spawalnicza "SPAW – TOR"

SPONSORZY KONFERENCJI:

 • Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.
 • Produkcja Elementów Złącznych "CONNECTOR" Spółka Jawna
 • MMR Trading Polska Spółka z o.o.
 • Lifton Polska Sp.J.
 • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.
 • voestalpine SIGNALING Sopot Sp.z o.o.
 • Fehlings Krug Polska Spółka z o. o
 • COPMA POLSKA Sp. z o.o.
 • ASMO Spółka z o.o.
 • EURO-BUD S.A.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczysty wieczór w restauracji hotelowej a drugiego dnia kolację koleżeńską w regionalnej karczmie Sałasie Holnym.  Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę techniczną z przewodnikiem do Doliny Strążyskiej podczas której uczestnicy usłyszeli prelekcję na temat historii oraz budowy kolei linowej na Kasprowy Wierch

Opracowali:

Sergiusz Lisowski, Sekretarz merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska, Sekretarz Organizacyjny Konferencji

 

Komisja wnioskowa pracowała w składzie:

 1. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki – prof. PW,
 2. prof. dr hab. inż. Roman Bogacz – PW,
 3. mgr inż. Zbigniew Marzec – PNUIK Kraków,
 4. mgr inż. Sergiusz Lisowski – PK,
 5. mgr inż. Konrad Gawłowski – PNUIK Kraków.

XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” zorganizowana w ramach ROKU JUBILEUSZOWEGO 70 LAT Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej  

Na podstawie referatów oraz dyskusji konferencja rekomenduje następujące wnioski

 1. Istnieje potrzeba systematycznej analizy i publikowania zmian w prawie unijnym oraz krajowym dotyczącym kolejnictwa. Brak tego rodzaju periodyku wobec ilości zmian, rozproszenia aktów prawnych oraz złożoności zawartych w nich treści – jest znaczącym utrudnieniem dla firm kolejowych, dostawców na rzecz kolei oraz środowisk naukowych.
 2. Optymalizacja modernizacji linii kolejowych winna obejmować cały proces wdrożenia nowych systemów srk poczynając od tworzenia dokumentacji przetargowej, a skończywszy na wdrożeniu i certyfikacji. Efektem będzie skrócenie czasu wdrożenia i pośrednio pozytywny wpływ na osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
 3. Rozwój konstrukcji nawierzchni kolejowej – zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań systemów przytwierdzeń szyn w ich bezpodsypkowych wersjach konstrukcyjnych wskazuje na celowość rozszerzenia i uszczegółowienia terminologii dotyczącej tych elementów, m.in. poprzez rozdzielenie ich funkcji jako podparcia i mocowania szyny, aby na tej podstawie właściwie dostosowywać opisy wymagań materiałowych i konstrukcyjnych dla każdej z tych funkcji.
 4. Analizy porównawcze ekonomicznej efektywności zakupów nowego taboru kolejowego powinny być prowadzone w oparciu o metody analizy kosztów i korzyści (z grupy metod CBA), z zastosowaniem szczegółowej metodyki kosztu cyklu życia taboru LCCA w sposób poszerzony, przy uwzględnianiu trzech punktów widzenia, a zatem również i trzech poziomów oceny ekonomicznej efektywności danego projektu.
 5. Zgłoszono istotne wnioski dot. systemu sygnalizacji na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   

  • a.    Rozważyć uproszczenie sygnalizacji prędkościowej PKP z szerszym zastosowaniem cyfrowych wskaźników LED. Obecnie obowiązująca sygnalizacja oparta na karcie OSŻD z 1962 roku nie umożliwia wykorzystania prędkości jazdy oferowanych przez współczesne konstrukcje rozjazdów kolejowych.
  • b.    Rozważyć sukcesywne wprowadzanie systemu sygnalizacji kabinowej na liniach nieprzewidzianych do zabudowy systemu ETCS (ok. 14 000 km linii). Sygnalizacja kabinowa powinna być zbudowana z maksymalnym wykorzystaniem typowych elementów ETCS poziomu 1.
  • c.    Celem zwiększenia efektywności wykorzystania systemu ETCS poziomu 1 i 2 na liniach, na których planuje się jego zabudowę (ok. 5 000 km) rozważyć wyposażenie w systemy sygnalizacji kabinowej, odbierające informacje z systemu ETCS, tych pojazdów – na których nie przewiduje się zabudowy pokładowych urządzeń ETCS (głównie lokomotywy do ruchu towarowego).
 6. Zgłoszono także kolejny wniosek dot. sygnalizacji na kolejach polskich. Istotnym staje się wdrożenie nowych zasad sygnalizacji. W pracach nad nowymi zasadami sygnalizacji powinni uczestniczyć przedstawiciele ministerstwa właściwego ds. transportu, zarządcy infrastruktury, specjaliści projektanci systemów srk, specjaliści reprezentujący środowiska naukowe.
 7. W ostatnich latach na świecie daje się zauważyć bardzo szybki rozwój technologii BIM (Building, Information, Modeling) systemów projektowania i zarządzania w budownictwie. Komisja zaleca zainteresowanie tą technologią przez krajowe biura projektowe, firmy wykonawcze, inwestorów oraz środowiska naukowe.
 8. Komisja zaleca autorom publikacji na kolejnych konferencjach, aby prezentacje kończyły się wnioskami lub podsumowaniem.
 9. Przedstawiono wniosek dotyczący zgłaszania problemów podawanych w referatach przez uczestników konferencji. Umożliwiłoby to nie pozostawienie problemu „bez echa”. Zdaniem komisji wniosek odnosi się do zmian organizacyjnych umożliwiających uczestnikom konferencji udział w dyskusji. Nie dotyczy on kwestii merytorycznych związanych z problematyką poruszaną w referatach.

 

Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie” jako formy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokiego spektrum bieżącej problematyki w transporcie kolejowym.

 

 


Powiazane tresci